– ใช้สำหรับบรรจุอาหารและเรื่องดื่ม
– ห้ามบรรจุของร้อน
– ควรใช้เพียงครั้งเดียว

CN / EN